ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Trampoline-Kampioen + Houten-speelhuisjes.com, gevestigd te Oldebroek

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Groot Buitenspeelgoed. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Groot Buitenspeelgoed. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Groot Buitenspeelgoed behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Groot Buitenspeelgoed erkend.
1.4 De Groot Buitenspeelgoed garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Groot Buitenspeelgoed bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van De Groot Buitenspeelgoed zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Groot Buitenspeelgoed geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsites www.jecorvakbouwmarkt.nl, www.hetbakhuys.nl, www.trampoline-kampioen.nl en houten-speelhuisjes.com genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.
3.4 Sommige producten worden op de website van De Groot Buitenspeelgoed aangeboden inclusief gratis verzending, betekent dat voor dit product er geen verder verzendkosten bij komen voor het verzenden tijdens de bestelprocedure of achteraf bij het afleveren aan de consument. De producten waarop dit van toepassing is hebben er bij vermeld staan dat het product inclusief gratis verzenden is.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Groot Buitenspeelgoed heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij De Groot Buitenspeelgoed. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Groot Buitenspeelgoed er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

4.3 Het is niet mogelijk om bestelde artikelen onder rembours naar De Groot Buitenspeelgoed terug te zenden. De Groot Buitenspeelgoed zal deze artikelen te allen tijde weigeren.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Groot Buitenspeelgoed, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Groot Buitenspeelgoed. De Groot Buitenspeelgoed houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens alleen verstrekken aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
5.2 De Groot Buitenspeelgoed respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 De Groot Buitenspeelgoed heeft voor de klant of bezoeker van de website de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 De Groot Buitenspeelgoed garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van De Groot Buitenspeelgoed komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Groot Buitenspeelgoed is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Groot Buitenspeelgoed) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Groot Buitenspeelgoed. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan De Groot Buitenspeelgoed schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door De Groot Buitenspeelgoed gegrond worden bevonden, zal De Groot Buitenspeelgoed naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Groot Buitenspeelgoed en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van De Groot Buitenspeelgoed) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Groot Buitenspeelgoed gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Groot Buitenspeelgoed voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 De Groot Buitenspeelgoed is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Groot Buitenspeelgoed in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Groot Buitenspeelgoed en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Groot Buitenspeelgoed zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Groot Buitenspeelgoed slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van De Groot Buitenspeelgoed gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 De Groot Buitenspeelgoed kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen De Groot Buitenspeelgoed en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door De Groot Buitenspeelgoed op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 De Groot Buitenspeelgoed behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Groot Buitenspeelgoed gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 De Groot Buitenspeelgoed is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Groot Buitenspeelgoed alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 De Groot Buitenspeelgoed behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Groot Buitenspeelgoed gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien De Groot Buitenspeelgoed bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De Groot Buitenspeelgoed is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door De Groot Buitenspeelgoed aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Groot Buitenspeelgoed zolang de afnemer de vorderingen van De Groot Buitenspeelgoed uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Groot Buitenspeelgoed wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door De Groot Buitenspeelgoed geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Groot Buitenspeelgoed of een door De Groot Buitenspeelgoed aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Groot Buitenspeelgoed haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Groot Buitenspeelgoed zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Groot Buitenspeelgoed.

13 Annuleren van de bestelling

13.1 Het annuleren van de bestelling door de klant kan op elk gewenst moment plaatsvinden tot het moment dat het pakket ter verzending is aangeboden aan de vervoerder. De kosten die De Groot Buitenspeelgoed in rekening brengt voor het op verzoek van de klant annuleren van de bestelling, zijn 10 % van het aankoopbedrag met een minimum van € 12,50. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het door De Groot Buitenspeelgoed aan de klant terug te betalen factuurbedrag.
13.3 De annulering wordt in gang gezet nadat De Groot Buitenspeelgoed de schriftelijke annulering van de klant, aan de klant heeft bevestigd. Tot het moment dat de schriftelijke annulering door De Groot Buitenspeelgoed ontvangen en aan de klant bevestigd is, heeft De Groot Buitenspeelgoed het recht de bestelling te verzenden aan de klant. Terugbetaling dient wettelijk plaats te vinden binnen 30 dagen na het annuleren van de bestelling maar De Groot Buitenspeelgoed streeft er naar om de betalingen binnen 3 werkdagen te restitueren (minus de annuleringskosten).
13.4 Een bestelling wordt automatisch geannuleerd door De Groot Buitenspeelgoed als er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Uiterlijk 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling zal De Groot Buitenspeelgoed via e-mail een betalingsherinnering sturen naar de klant. Indien hierop geen reactie komt van de klant, hetzij telefonisch of schriftelijk, hetzij door het doen van de betaling, zal de bestelling binnen 14 dagen na besteldatum worden geannuleerd door De Groot Buitenspeelgoed.
13.5 Artikel 13.4 van deze algemene voorwaarden is van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Groot Buitenspeelgoed en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het dichtsbijzijnde arrondissement bij Oldebroek kennis, tenzij De Groot Buitenspeelgoed er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 TRAMPOLINE-KAMPIOEN.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel